DOEL, MIDDELEN OM HET DOEL TE BEREIKEN.

Artikel 2.

2.1. De stichting heeft ten doel:

– het (doen) bevorderen van de metabole geneeskunde in binnen- en buitenland;

– het (doen) werven van fondsen, donaties en/of andere financiële middelen voor onderzoek ten behoeve van de metabole geneeskunde;

alles in de ruimste zin van het woord.

2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het (doen) (financieel) ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan bovenstaande doelstellingen;

b. het (doen) organiseren van projecten, evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;

c. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van een (eigen) website, zoekmachines, nieuwsbrieven en andere verschillende beschikbare vormen van (sociale) media;

d. samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;

e. het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;

f. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.